کابل‌های فیبر نوری و کارکرد آن‌ها

در این مقاله انواع کابل‌های فیبر نوری را بر اساس شیوه انتقال اطلاعات، ضریب شکست نور، استفاده در محیط و ساختار آن بررسی کردیم.