شبکه فیبر نوری به منازل مسکونی (FTTH)

FTTH به‌عنوان فیبر نوری قابل استفاده برای منازل، امکان انتقال اطلاعات،‌ امواج صوتی و تصویری را با سرعت زیاد برای مشترکین فراهم کرده است.